Hynek Blaško

Frakce ID

Hlasování

Články

Můj život

Videa

Fotky

Hlasování
Hlasování
Září
Září

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2021 o právech osob LGBTIQ v EU

– hlasoval jsem proti

Nesouhlasím s tím, aby EU určovala státům, jakým způsobem mají udělovat privilegia menšině LGBT. Stejně tak se zaváděním vymyšlených pojmů „homofobní nebo transfobní“ násilí. Jestliže někdo páchá vůči jakémukoli člověku násilí, bude za to postihován podle současných zákonů. Soudy nesmí třídit občany do různých kategorií, podle toho, ke které menšině se hlásí.

Cesta k vnitrozemské vodní dopravě v Evropě, která obstojí v budoucnu

– hlasoval jsem pro

Naše silnice jsou přetížené a vodní cesty mohou pomoci k jejich odlehčení. Jsem tedy pro rozšiřování vodní přepravy v Evropě a většího využívání vnitrozemských přístavů.

Směrnice o modré kartě EU

– hlasoval jsem proti

Směrnice má řešit udělování tzv. modrých karet vysoce kvalifikovaným migrantům. Dále také vyzývá k vytváření nových legálních cest do Evropy, včetně zjednodušení stávajících pravidel. Nemohu souhlasit s tím, aby se EU jakkoli vměšovala členským státům do toho, jak přijímají migranty, bez ohledu na to, zda jsou vysoce kvalifikovaní nebo ne.

Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU

– hlasoval jsem proti

Je to podobný problém jako u „transfobního“ násilí. Násilí je vždy násilí a nelze občany rozdělovat a posuzovat podle toho, k jaké se přihlásí menšině. Právo musí platit pro všechny stejně, jinak hrozí, že budeme posuzovat násilné činy podle toho, kdo se cítí jak diskriminován a ne podle spravedlnosti, která má „měřit“ všem stejně.

LGBTIQ – práva v EU

– hlasoval jsem proti

„Vzhledem k tomu, že zatímco v EU došlo k pokroku v oblasti uzavírání sňatků a civilních svazků a adopčních práv osob LGBTIQ a jejich zákonné ochrany před diskriminací“„Trvá na tom, že EU musí přijmout společný přístup k uznávání sňatků a partnerství osob stejného pohlaví; vyzývá členské státy, aby konkrétně zavedly příslušné právní předpisy, které zajistí plné dodržování práva na soukromý a rodinný život bez diskriminace a volný pohyb všech rodin, včetně opatření usnadňujících právní uznání genderové identity transgender rodičů;“

Afghánistán

– hlasoval jsem proti

„je přesvědčen, že EU musí urychleně uzavřít svůj nový pakt o migraci a azylu a začít jej uplatňovat, aby byla schopna řešit migrační toky účinnějším a humánnějším způsobem;“

Svoboda sdělovacích prostředků a další zhoršení situace v oblasti právního státu v Polsku

– hlasoval jsem proti

„je hluboce znepokojen pokračujícím zhoršováním svobody médií v Polsku“„vzhledem k tomu, že Komise dne 14. července 2021 rozhodla o zahájení řízení o nesplnění povinnosti proti Maďarsku a Polsku v souvislosti s rovnoprávností a ochranou základních práv a zejména v reakci na vyhlášení „zón bez ideologie LGBT“

Plány a opatření k urychlení přechodu na inovace bez používání zvířat ve výzkumu, zákonem vyžadovaném testování a vzdělávání

– hlasoval jsem pro

„konečný cíl „plně nahradit postupy, k nimž se používají živá zvířata, jakmile to bude z vědeckého hlediska možné“, a poukazuje se na to, že používání zvířat pro tyto účely by mělo být zvažováno pouze tehdy, není-li dostupná metoda bez použití zvířat; vzhledem k tomu, že od data vstupu této směrnice v platnost však podle nejnovějších dostupných údajů z roku 2018 došlo jen k malé změně v celkovém počtu zvířat používaných pro vědecké účely;“

Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Guy Verhofstadt

– hlasoval jsem proti

„vzhledem k tomu, že dne 13. února 2020 Guy Verhofstadt uvedl na svém twitterovém účtu tento tweet: „Matteo Salvini čelí trestnímu stíhání za nezákonné zadržování migrantů na moři poté, co je zachránila loď Gregoretti. Bravo, Itálie! Spravedlnosti musí být učiněno zadost. Doufejme, že jej totéž postihne za rozsáhlé úplatky od ruských ropných společností!“„EP rozhodl, že ochrání výsady a imunity, kterých požívá Guy Verhofstadt;“

Určení genderově podmíněného násilí jako nové oblasti trestné činnosti

– hlasoval jsem pro zařazení surogačního mateřství na seznam porušování lidských práv

„zdůrazňuje, že genderověpodmíněné násilí je závažným porušenímlidských práv a důstojnosti, které může mítpodobu psychického, fyzického,sexuálního a ekonomického násilía zahrnuje mimo jiné … surogační mateřství „


Vysvětlivka:

Surogační mateřství = žena, která přijme do svého těla uměle oplodněné vajíčko jiné ženy s tím, že je po porodu ochotna jej odevzdat genetické matce.

Aktuality & Témata

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost

Vážení přátelé, jak se Vám bude líbit toto. Norimberské zákony, inspirace pro politiky jak zvýšit proočkovanost. zákaz vstupu pro neočkované na kulturní a společenské, sportovní akcezákaz vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení,zákaz výkonu povolání,zákaz používat...